1-(5-Methoxy-2-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl)ethanone

1-(5-Methoxy-2-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl)ethanone