1-Ethyl-2-isobutyl-2-phenylthiocyclobutane

1-Ethyl-2-isobutyl-2-phenylthiocyclobutane