4-(4-(Trifluoromethyl)Phenyl)Pyridine

4-(4-(Trifluoromethyl)Phenyl)Pyridine