1-Dichloromethyldimethylsilyloxymethyladamantane

1-Dichloromethyldimethylsilyloxymethyladamantane