1-Dimethylisopropylsilyloxymethyladamantane

1-Dimethylisopropylsilyloxymethyladamantane