2-(Methylsulfonyl)-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile

2-(Methylsulfonyl)-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile