2,5,6-trichloro-N-(4-chlorophenyl)-4-methylpyridine-3-carboxamide

2,5,6-trichloro-N-(4-chlorophenyl)-4-methylpyridine-3-carboxamide