Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylethyl)-

Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylethyl)-