1,3-diphenyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidine

1,3-diphenyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidine