2-(3,5-Dimethylphenyl)isoindoline

2-(3,5-Dimethylphenyl)isoindoline