Glycidyl 4-nonylphenyl ether

Glycidyl 4-nonylphenyl ether