8-ethyl-1-(4-fluorophenyl)-4-thia-1-azaspiro[4.5]decan-2-one

8-ethyl-1-(4-fluorophenyl)-4-thia-1-azaspiro[4.5]decan-2-one