1,3-Dimethyl-2,2-diphenylaziridine

1,3-Dimethyl-2,2-diphenylaziridine