3-(6-Methyl-2-pyridyl)-2-phenylpropionitrile

3-(6-Methyl-2-pyridyl)-2-phenylpropionitrile