4-Methyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazaborolidine

4-Methyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazaborolidine