4-CHLORO-2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE

4-CHLORO-2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE