3-Amino-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carbonitrile

3-Amino-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-benzo[f]chromene-2-carbonitrile