3-Benzoyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine

3-Benzoyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine