4-Trichloromethyl-4'-nitro benzanlide

4-Trichloromethyl-4'-nitro benzanlide