4-Trichloromethyl benzanilide

4-Trichloromethyl benzanilide