5H-Pyrano[2,3,4,5-lmn]phenanthridin-5-one

5H-Pyrano[2,3,4,5-lmn]phenanthridin-5-one