Naphthalene, 1-chloro-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-

Naphthalene, 1-chloro-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-