4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide

4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide