3,7-Dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine

3,7-Dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine