2-Hydroxy-5-morpholinomethyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one

2-Hydroxy-5-morpholinomethyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one