2,6-Dimethyl-3,4-bis(trimethylsilyloxymethyl)pyridine

2,6-Dimethyl-3,4-bis(trimethylsilyloxymethyl)pyridine