methyl 2-[(diisopropoxyphosphoryl)oxy]-3,3,3-trifluoropropanoate

methyl 2-[(diisopropoxyphosphoryl)oxy]-3,3,3-trifluoropropanoate