1-t-Butyl-3-(4-phenylethynylphenoxy)azetidine

1-t-Butyl-3-(4-phenylethynylphenoxy)azetidine