Dimethyl 5-isothiocyanatoisophthalate

Dimethyl 5-isothiocyanatoisophthalate