Benzene, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-1-nitro-

Benzene, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-1-nitro-