4-(4-Chlorophenylamino)cytosine

4-(4-Chlorophenylamino)cytosine