4-(3-Chlorophenylamino)cytosine

4-(3-Chlorophenylamino)cytosine