2-(Phenylethynyl)-1,3,2-benzodioxaborole

2-(Phenylethynyl)-1,3,2-benzodioxaborole