1-(2,6-dimethylphenyl)-3-methoxyimidazolidin-2-one

1-(2,6-dimethylphenyl)-3-methoxyimidazolidin-2-one