5-acetyl-2-(ethylsulfanyl)-6-methylnicotinonitrile

5-acetyl-2-(ethylsulfanyl)-6-methylnicotinonitrile