Ethyl 4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-3-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate

Ethyl 4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-3-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate