3-(2,3-Dimethylphenyl)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one

3-(2,3-Dimethylphenyl)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one