2-propyn-1-one, 3-(4-methylphenyl)-1-phenyl-

2-propyn-1-one, 3-(4-methylphenyl)-1-phenyl-