4(3H)-Quinazolinone, 3-(3-methyl-5-isoxazolyl)-2-(4-methylphenyl)-

4(3H)-Quinazolinone, 3-(3-methyl-5-isoxazolyl)-2-(4-methylphenyl)-