Benzene, 1-butyl-4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-

Benzene, 1-butyl-4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-