1-(10-Methylanthracen-9-yl)ethanone

1-(10-Methylanthracen-9-yl)ethanone