3-(3,4-dichlorophenyl)-1-(3,4-dimethylphenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)urea

3-(3,4-dichlorophenyl)-1-(3,4-dimethylphenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)urea