1-Tetralone, 8-trimethylsilyloxy-

1-Tetralone, 8-trimethylsilyloxy-