1-(2-Vinylphenyl)-1H-isochromene

1-(2-Vinylphenyl)-1H-isochromene