1-(Diethoxymethyl)-4-hexylbenzene

1-(Diethoxymethyl)-4-hexylbenzene