N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-2-piperidin-1-ylacetamide

N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-2-piperidin-1-ylacetamide