Ethyl 2-methyl-4-(1-(p-nitrobenzoyl)-3-piperidyl)-3-pyrrolecarboxylate

Ethyl 2-methyl-4-(1-(p-nitrobenzoyl)-3-piperidyl)-3-pyrrolecarboxylate