5-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine

5-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine