5-(4-ethoxyphenyl)-5-methylimidazolidine-2,4-dione

5-(4-ethoxyphenyl)-5-methylimidazolidine-2,4-dione