4-[(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzohydrazide

4-[(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzohydrazide